Galerie

XLII sesja Rady Gminy

W dniu 28 września  2010r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Przyjęcie protokółu z obrad XLI sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych.
4. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy  Rozdrażew za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2010r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rozdrażew,
2/ zmian w budżecie gminy na 2010r. ,
3/ statutów sołectw: Wolenice, Chwałki, Budy, Rozdrażewek, Maciejew, Wyki, Henryków, Dąbrowa.
8. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
10. Zapytania i wolne wnioski.