Galerie

Informacja z obrad XLIII sesji Rady Gminy

Zwołana w trybie nadzwyczajnym XLIII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 20 października 2010r. Podczas sesji Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Rozdrażew do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Indywidualizacja nauczania”.

Uchwała jest efektem wniosku złożonego w lipcu bieżącego roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o sfinansowanie projektu inddywidualizacji nauczania w szkołach na terenie gminy Rozdrażew z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w działaniu 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wniosek przygotowany przez nauczycieli ZSP w Nowej Wsi i ZSP w Rozdrażewie przeszedł pozytywnie ocenę formalną  i merytoryczną, a podpisanie stosownej umowy przez Wójta Gminy i wdrożenie go do realizacji wymagało uzyskania akceptacji Rady Gminy w drodze uchwały.
Projekt przewiduje uruchomienie dodatkowych zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęć z logopedą oraz dla uczniów mający problemy w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Na realizacji projektu skorzystają również uczniowie zdolni, którym umożliwi rozwijanie zainteresowań  w  kierunku matematyczno-przyrodniczym. Projekt będzie realizowany w szkołach podstawowych na terenie gminy od momentu podpisania umowy do końca czerwca 2012r. Cały koszt jego realizacji (90.008zł) pokryty zostanie ze środków unijnego programu Kapitał Ludzki.