Galerie

XLIV sesjia Rady Gminy

W dniu 10 listopada 2010r. o godz. 13.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Rozdrażew

Planowany porządek obrad przewiduje następujące punkty:
1. Przyjęcie protokółów z obrad XLII i XLIII sesji .
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011r. na obszarze Gminy Rozdrażew,
2/ określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3/ wyrażenia zgody na wynajem  w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9,
4/ przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Dzielice z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe.
5/ zmian w budżecie gminy na 2010r.
5. Wyrażenie opinii o celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Grębów, Chwałki, Wolenice, Rozdrażew.
6. Informacje Wojewody Wielkopolskiego i Urzędu Skarbowego w Jarocinie o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Rozdrażew za okres kadencji.
8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Rozdrażew za okres 2006-2010r.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów .
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.