Galerie

Termin i porządek obrad XLVI sesji Rady Gminy

XLVI sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 16 października 2018r.  o godz. 11.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

 

Porządek obrad obejmuje m.in. : 
  1. Przyjęcie protokółu z obrad XV sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ zmian budżetu  gminy na 2018r.,
  2/ trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
      przedszkoli, szkół  podstawowych, w których zorganizowano oddział 
      przedszkolny, innych form  wychowania przedszkolnego prowadzonych na
      terenie gminy Rozdrażew przez osoby  fizyczne i osoby  prawne niebędące
     jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu  kontroli prawidłowości ich
      pobierania  i wykorzystywania,
  3/ zmiany Statutu Gminy Rozdrażew,
  4/ przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2018- 2026,
  5/ przyznania Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew.
  6. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Rozdrażew za okres kadencji.
  8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Rozdrażew za okres 2014-2018r. 
  9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
10. Zapytania i wolne wnioski.