Galerie

Termin i porządek obrad III sesji Rady Gminy

III sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 21 grudnia 2018r. o godz.12.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmian budżetu  gminy na 2018r.,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew 2018 - 2025,
3/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2019r.
4/ przyjęcia rocznych  Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
      Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.,
5/ projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
6/ przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na  2019-2023,
7/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia
    w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
8/ przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
    i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 2018-2033,
9/ wyboru członków Komisji Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew,
10/ zmiany uchwały Nr I/4/2018  Rady Gminy Rozdrażew  w sprawie powołania
     Komisji Rewizyjnej.
2. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025.
3. Uchwalenie budżetu gminy Rozdrażew na rok 2019.