Galerie

Termin i porządek obrad IV sesji Rady Gminy

IV sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 20 lutego 2019r.  o godz. 13.00  w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na  poszcze- gólnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach w 2018r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmian budżetu  gminy na 2019r.,
2/ określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozdrażew na 2019r.,
3/ uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew,
4/ zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania  nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmuj na czas dłuższy niż trzy lata i na czas nieokreślony,
5/ wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
6/ przyjęcia planów pracy na rok 2019.
5. Wolne  wnioski, pytania i informacje radnych, sołtysów i innych uczestników sesji.