Karta Dużej Rodziny i Wielkopolska Karta Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+  zarówno w instytucjach, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania

z oferty podmiotów m. in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Karta Dużej Rodziny wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.
Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje nie tylko rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy w chwili składania wniosku mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, ale również tym którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci w przeszłości, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie przy ul. Rynek 1 lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Informacyjno – Usługowej Emp@tia.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie przypomina, że od 2018 roku można ubiegać się również o Wielkopolską Kartę Rodziny.
W dniu 29.01.2018 r. Gmina Rozdrażew zawarła Porozumienie Partnerskie z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, którego celem jest realizacja Programu „ Wielkopolska Karta Rodziny”. Program adresowany jest do tzw. rodzin 3+ zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie województwa wielkopolskiego. Za rodzinę wielodzietną ( 3+ ) należy uważać: rodzica lub rodziców, małżonków, opiekunów prawnych prowadzących wspólne gospodarstwo domowe     z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 lat lub 26 lat w przypadku kontynuowania nauki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Wielkopolska Karta Rodziny to karta, która daje liczne ulgi i zniżki, pozwala na korzystanie na preferencyjnych warunkach z rosnącego katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej na terenie Wielkopolski. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny.