Termin i porządek obrad VII sesji Rady Gminy

VII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 7 czerwca 2019r.   o godz. 11.00  w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Interpelacje i zapytania  radnych.
  4.  Rozpatrzenie raportu o stanie gminy wraz z podjęciem uchwały w sprawie
       udzielenia Wójtowi Gminy Rozdrażew wotum zaufania.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze
      sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2018r. oraz
      udzielenie Wójtowi Gminy  absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
      1/ zmian budżetu gminy na 2019r.,
      2/ ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych,
           publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach
           podstawowych prowadzonych przez Gminę  Rozdrażew oraz
           granic ich obwodów  od dnia 1 września 2019 r.,
       3/ wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
       4/ powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych
           kandydatach na ławników z obszaru gminy Rozdrażew  do Sądu
           Rejonowego w Krotoszynie i Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.
           na kadencję 2020-2023.
7. Wolne wnioski, pytania i informacje radnych, sołtysów i innych uczestników.