Galerie

Informacja z obrad VII sesji Rady Gminy

 W dniu  7 czerwca 2019r.  odbyła się VII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Głównymi punktami obrad były rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018r.

Obecny rok jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy dokument określany jako raport o stanie gminy. Obejmuje on podsumowanie działalności Wójta  w roku poprzednim  w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. Rada zapoznała się przedłożonym raportem o stanie gminy Rozdrażew za rok 2018, który obejmował:
- charakterystykę gminy,
- realizację polityk, programów i strategii,
- realizację uchwał Rady Gminy Rozdrażew,
- realizację zadań w głównym sferach działalności gminy,
- stan finansów gminy na 31.12.2018r. 
Dokument ten został udostępniony mieszkańcom na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie  Informacji  Publicznej.  >>>>>   Rada Gminy po rozpatrzeniu i przeprowadzeniu debaty nad raportem udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Mariuszowi Dymarskiemu większością głosów.
   Następnie Rada po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu, zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej udzieliła większością głosów absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
   Budżet gminy za rok 2018 został wykonany w 99% po stronie dochodowej (22.740.275,11zł) i w 92,7% po stronie wydatkowej (22.122.541,46).  Wydatki majątkowe wyniosły  2.635.331,15zł  (93,1 % planu). W ich ramach zrealizowano następujące zadania:
- modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia wraz z dobudową szybu windy, wózkowni, podjazdu i schodów zewnętrznych oraz termomodernizacją wszystkich ścian zewnętrznych budynku i stropodachu. Łączny koszt to 780.890zł.  Po zakończeniu inwestycji na nowo zagospodarowano otoczenie budynku poprzez nasadzenia drzew, krzewów ozdobnych i  kwiatów.
- budowa parkingu przy ul. Krotoszyńskiej. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o łącznej  powierzchni ponad 1100m2 , chodnik, kanalizację deszczową o długości  ze studniami rewizyjnymi, studzienkami ściekowymi i separatorem. Koszt realizacji to  336.618 zł.
- przebudowa czterech odcinków drogowych: w Dzielicach (poszerzenie podbudowy tłuczniowej i ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 544m), w Nowej Wsi  (wykonanie drogi tłuczniowej na dł. 553m), Trzemesznie ( droga tłuczniowa na dł. 761m – tzw. Odbudowanie) oraz w Rozdrażewie (poszerzenie jezdni asfaltowej na odcinku  167m, budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ulicy  Kompanii Rozdrażewskiej).  Przebudowa powyższych 4 odcinków dróg pochłonęła łącznie 955.773zł. Na przebudowę dróg w Dzielicach i Trzemesznie Urząd Gminy pozyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości  118.500zł.  Wykonano także powierzchniowe utrwalenie drogi w Chwałkach oraz remont drogi tłuczniowej Dzielice – Raciborów.
Jednocześnie dofinansowano inwestycje realizowane przy drogach powiatowych: II etap budowy  ścieżki pieszo-rowerowej Henryków - Rozdrażew (180.418zł) i wymianę chodnika w Trzemesznie (15.000zł). 
- wykonanie linii oświetlenia ulicznego końcowego odcinka ul. Krotoszyńskiej (72.570zł) oraz wkład do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe umożliwiający montaż oświetlenia ulicznego przy odcinku ul. Kompanii Rozdrażewskiej (5.000zł).  W obu przypadkach zastosowano energooszczędne oprawy LED.
-  zagospodarowanie dla celów rekreacyjnych terenu przy świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku, gdzie umieszczono plac zabaw i siłownię zewnętrzną oraz elementy małej architektury (koszt wraz z wymianą szamba - 65.023zł).  Przy dużym zaangażowaniu mieszkańców Maciejewa przy tamtejszej świetlicy utwardzono teren, na którym powstała  altana rekreacyjna wyposażona w stoły i ławki (19.618zł).  Przygotowano także dokumentację projektową i kosztorysową  dotyczącą zagospodarowania dla celów rekreacyjnych  terenów w Dzielicach i Budach, planowanych do realizacji w roku 2019. Przygotowane i złożone zostały również wnioski o dofinansowanie realizacji powyższych zamierzeń ze środków  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków Województwa Wielkopolskiego.
    Szereg prac remontowych przeprowadzono w budynkach wykorzystywanych przez placówki oświatowe. Prace te objęły: wykonanie prac konserwacyjno-malarskich hali sportowej w Rozdrażewie, wymianę okien z parapetami, pieca centralnego ogrzewania  i remont komina w budynku szkolnym w Dąbrowie, remont pokrycia dachowego Przedszkola w Rozdrażewie, wymianę wewnętrznego ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, malowanie pomieszczeń klasowych w budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Grębowie. Z kolei w Urzędzie Gminy modernizacja serwerowni wraz z wymianą serwera.
W trakcie 2018r.  Gmina nie zaciągała nowych zobowiązań, natomiast dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 488.869zł oraz poniosła koszty obsługi zadłużenia w kwocie 41.678zł. Na koniec roku 2018 Gmina posiada niespłacone pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.116.002zł zaciągnięte na budowę  kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach, w Rozdrażewie – teren nowego Osiedla oraz budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Treść sprawozdania wykonania budżetu za rok 2018 >>>

   Podczas sesji Rada Gminy podjęła cztery uchwały. Pierwszą z nich znowelizowała tegoroczny budżet gminy zwiększając dochody i wydatki o kwotę 66.391 zł. Do budżetu wprowadzono: ponadplanowe dochody z tytułu: zwrotu podatku VAT związanego z funkcjonowaniem urzędu (50.000zł), opłat za zajęcie pasa drogowego (8.000zł), podatku od spadków i darowizn (3.600zł),  odszkodowania za uszkodzone wiaty (2.700zł). Środki te rozdysponowano na:  remont pomieszczeń Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli oraz zakup sprzętu i wyposażenia dostosowanego do nowych wymogów w zakresie ochrony danych osobowych (25.000zł), wkład pieniężny do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu na wykonanie izolowanej linii oświetlenia ulicznego na ul. Przemysłowej w Rozdrażewie (6.800zł), zakup tablicy informacyjnej dla przysiółku  Dębowiec (3.000zł), udział własny w projekcie „Wirtualna Gazetka Szkolna” realizowany w szkołach w Rozdrażewie i Nowej Wsi (9.700 zł), uzupełnienie środków na dofinansowanie mieszkańcom kosztów wymiany systemów grzewczych na proekologiczne (14.000zł) oraz zakup tabliczek do oznakowania posesji przy drogach publicznych (5.800zł). Ponadto planowane odszkodowanie za uszkodzoną elewację budynku świetlicy w Budach przeznaczono na naprawę elewacji tego budynku (2.091zł).
   Kolejną uchwałą Rada ustaliła plan sieci publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę   Rozdrażew oraz granic ich obwodów  od dnia 1 września 2019 r. Przyjęcie uchwały wynika z zakończenia funkcjonowania  oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych. Uchwała podtrzymuje istniejącą sieć szkół i przedszkoli oraz obwody szkolne. W strukturze szkół z dniem 1 września 2019r. wyeliminowano jedynie oddziały gimnazjalne.
   Następnie Rada określiła wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Obowiązek określenia przez Radę wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego nałożyła znowelizowana ustawa Prawo energetyczne. W oparciu o dotychczas stosowany w Urzędzie formularz wniosku, Rada zatwierdziła jego wzór w drodze uchwały.
   Ostatnią uchwałą Rada Gminy powołała trzyosobowy zespół do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądów Rejonowych w Krotoszynie i Ostrowie Wlkp. na kadencję 2020- 2023. W skład zespołu weszli: przedstawiciel Urzędu Gminy - Beata Skorupska - Smardzewska oraz radni Jolanta Adamiak i Stanisław Janicki. Wyboru ławników Rada Gminy dokona do końca października b.r.