Galerie

Termin i porządek obrad III sesji Rady Gminy

III sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 grudnia 2010r. o godz. 13.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje  m.in.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
2. Interpelacje radnych oraz wolne wnioski sołtysów.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmiany uchwały Nr XXXII/169/2009 RG Rozdrażew z dnia 30.10. 2009r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew,
2/ zmiany uchwały Nr XXXIII/177/2009 RG Rozdrażew z dnia 27.11.2009r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego,
3/ uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy Rozdrażew na 2011r.
4/ przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok,
5/ przystąpienia Gminy Rozdrażew do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew,”
6/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Rozdrażew,
7/ zmian w budżecie gminy na 2010r.
4. Uchwalenie budżetu gminy Rozdrażew na 2011 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2011-2015.
5. Zapytania i wolne wnioski.