Galerie

Termin i porządek obrad IV sesji Rady Gminyn

IV sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 stycznia 2011r. o godz. 13.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Przyjęcie protokółu z obrad III sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz  wolne wnioski sołtysów.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Rozdrażew,  
2/ określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rozdrażew podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania,
3/ zmian w budżecie gminy na 2011r.,
4/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,
5/ planów pracy Komisji i Rady Gminy na 2011r.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.