Komunikat w sprawie gospodarki odpadami w roku 2020

Złożenie w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w roku 2020 tylko jednej oferty z wartością

ponad dwukrotnie przekraczającą wartość środków, jakimi na ten cel dysponuje gmina w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami było powodem unieważnienia przetargu.  Obecnie prowadzone są negocjacje zmierzające do powierzenia odbioru odpadów komunalnych na okres 4 miesięcy dotychczasowemu wykonawcy tej usługi – firmie KOSZ z Ostrowa Wlkp. na zasadach obowiązujących w 2019r.  W tym celu podczas poniedziałkowej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę o przesunięciu o 4 miesiące wejścia w życie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, którego istotnym elementem miało być wydzielanie popiołu ze składu odpadów zmieszanych, zgodnie z oczekiwaniami zgłaszanymi przez mieszkańców.  Rozwiązanie to przed ogłoszeniem kolejnego przetargu poddane będzie ponownej analizie z uwagi na fakt, że w ofercie złożonej w przetargu koszty odbioru i zagospodarowania popiołu wycenione zostały znacznie wyżej niż koszty odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych. Póki co popiół należy gromadzić w jednym pojemniku z odpadami zmieszanymi.
O przyjętych rozwiązaniach Urząd Gminy będzie informował na bieżąco.  Niezależnie od tego apeluję o rygorystyczną selekcję odpadów z tworzyw sztucznych, szkła, papieru oraz odpadów biodegradowalnych  z uwagi na podwyższenie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu z 20% do 50% masy wytworzonych odpadów, począwszy od 2020r.  Aby osiągnąć taki poziom, a w konsekwencji nie narażać gminy na wysokie kary finansowe prowadzone będą  kontrole właściwej segregacji odpadów.

                                                 Mariusz Dymarski
                                        Wójt Gminy