Informacja z obrad XVI sesji Rady Gminy

W dniu 5 marca 2020r. odbyła się XVI sesja Rady Gminy Rozdrażew. Przyczyną  zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia czterech uchwał.

Podczas sesji Rada dokonała zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rozdrażew. Uchwała jest konsekwencją kwestionowanych zapisów przez nadzór prawny Wojewody. Zasadniczą zmianą jest wprowadzenie wyrażeń ustawowych, tj.: nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi, zamiast uprzednio zastosowanego rozróżnienia nieruchomości, na których znajduje się nie więcej niż 7 lokali i nieruchomości, na których zlokalizowane jest więcej niż 7 lokali. Takie same zmiany zastosowano w uchwale określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Podczas sesji Rada znowelizowała uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego  nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  w 2020 r.  za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew. Zmiana podlegała na wycofaniu zapisu o publikacji uchwały, która zgodnie z obecnym  stanowiskiem  nadzoru, nie stanowi aktu prawa miejscowego.
Ostatnią uchwałą dokonała zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Rozdrażew przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Uchwała jest konsekwencją  nowelizacji ustawy Prawo oświatowe  i wprowadzonych zmian, że „wysokość opłaty  nie może być  wyższa niż 1 zł za każdą rozpoczętą  godzinę faktycznego  pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej”. Zamiana uchwały polegała na dodaniu słowa „rozpoczęta”.