Galerie

Termin i porządek obrad V sesji Rady Gminy

V sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu  9  marca  2011r. o godz. 13.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje  m.in.:
1. Przyjęcie protokółów z obrad III i IV  sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych  oraz  zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie w 2010r.   
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ uchylenia uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Rozdrażew,
2/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki,
3/ inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa oraz ustalenia  wysokości wynagrodzenia dla inkasentów,
4/ sprostowania błędu w uchwale Nr IV/19/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 26 stycznia 2011r.,
5/ zmian  budżetu gminy na 2011r.
6/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2011-2015,
7/ wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Krotoszynie,
8/ reprezentowania Gminy Rozdrażew w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
7. Zapytania i wolne wnioski.