Nowe zasady odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

Urząd Gminy informuje, że z dniem 1 maja 2020r.  wchodzi w życie nowy regulamin wynikający z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zawiera on nowe zasady dotyczące częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

, do których zaliczamy m.in. miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, sklepy, cmentarze, budynki użyteczności publicznej. Zgodnie z nim:
-częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne powinny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
-bioodpady w okresie -od kwietnia do października -nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie ,
w okresie -od listopada do marca- raz na miesiąc,
-odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne- nie rzadziej niż raz w miesiącu