Termin i porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy

XVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się w dniu 3 czerwca  2020 r. o godz. 10.00 w  sali wiejskiej w Rozdrażewie

 

Porządek obrad obejmuje m.in. : 
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
2. Interpelacje i zapytania  radnych.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2020r.
2/ zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     na obszarze Gminy Rozdrażew na 2020 r.
3/ zmiany  Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii na obszarze Gminy    Rozdrażew na 2020 r.
4/ zmian budżetu gminy na 2020r., 
5/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  stawki tej opłaty,
6/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnym składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
7/ wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego w drodze przetargu nieograniczonego
8/ zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
4. Wolne wnioski, pytania i informacje radnych, sołtysów i innych uczestników sesji.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.