Komunikat dotyczący odbioru odpadów z produkcji rolnej

Urząd Gminy uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 173.604 zł na realizację programu  odbioru i zagospodarowania folii rolniczych.

W dniu 29 maja w BZP ogłoszony został przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących  z działalności rolniczej na terenie Gminy Rozdrażew, tj. odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Termin składania ofert - do 8 czerwca.
Zgodnie z wymogiem programu odpady będą odbierane od rolników w Punkcie Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych w Rozdrażewie w dniach ustalonych z wyłonionym wykonawcą. W pierwszej kolejności odebrane zostaną od rolników, którzy w 2019r. złożyli informacje o prognozowanej ilości tych odpadów.
Rolnicy, którzy skorzystają ze wsparcia w usuwaniu odpadów rolniczych stają beneficjentami pomocy publicznej, a gmina podmiotem udzielającym pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.   Wobec tego rolnik zamierzający skorzystać z programu zobowiązany jest do wcześniejszego przedłożenia:
-  formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę pomocy de minimis w rolnictwie,
- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (czyli za rok 2018, 2019 i 2020) – w przypadku złożenia oświadczenia będzie można skorzystać z przygotowanego formularza,
- informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie w formie oświadczenia.

Druki powyższych formularzy można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy (biuro nr 11 w budynku przy ul. Rynek 1, biuro nr 22 w podwórzu) lub bezpośrednio poniżej artykułu. Zebranie powyższych informacji wynika z art. 37 ust. 2 i 2a ustawy z dnia  30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020r., poz. 708). Na tej podstawie będzie sprawdzane wykorzystanie limitu pomocy de minimis przypadającego na poszczególne gospodarstwo rolne w okresie 3 ostatnich lat (obecnie wynosi 20.000,00 euro) i ustalenie dopuszczalności pomocy. Po spełnieniu powyższych warunków rolnik, będzie mógł oddać zgłoszone odpady rolnicze.  W związku z szybkim wyczerpywaniem się krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie konieczne jest sprawne przeprowadzenie i rozliczenie zbiórki. Dlatego prosimy o składanie wymaganych dokumentów do 19 czerwca 2020.

Oświadczenie dotyczące otrzymania pomocy de minimis (pobierz)
Oświadczenie                                                                  (pobierz)
Formularz informacji                                                        (pobierz)