Galerie

Termin i porządek obrad V sesji

VI sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się w dniu  31  marca 2011r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie.
Porządek obrad obejmuje :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z obrad V  sesji.
3. Informacja o działalności i zamierzeniach Gminnej Spółki Wodnej na obszarze gminy Rozdrażew.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje radnych.
6. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
2/ zmiany Statutu Gminy Rozdrażew,
3/ ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew.
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.