Galerie

Termin i porządek obrad sesji

W dniu 18 kwietnia  2011r. o godz. 10.00 w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie odbędzie się VII nadzwyczajna  sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Proponowany porządek :
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmiany uchwały Nr V/34/2003 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
2/ zmian budżetu gminy na 2011 rok.
3.  Zamknięcie obrad.