Pamiętajmy o odśnieżaniu dachów

W związku z prognozowanymi dużymi opadami śniegu na terenie południowo-zachodniej Polski, przypominamy właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy,

o obowiązku wynikającym z artykułu 61 pkt 2 Prawa Budowlanego ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03), zgodnie z którym właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub siły natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Biorąc pod uwagę ilość śniegu zalegającego na dachach budynków, apelujemy o sprawdzanie grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach obiektów budowlanych będących w Państwa własności lub zarządzaniu. A w razie konieczności o usunięcie nadmiaru śniegu z dachu. Równocześnie apelujemy, by, przy usuwaniu śniegu z dachów zachować szczególną ostrożność.