Galerie

Termin i porządek obrad VIII sesji Rady Gminy

VIII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu  11 maja 2011r. o godz. 13.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje  m.in.:
1. Przyjęcie protokółów z obrad VI i VII sesji.
2. Informacja o działalności Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie zamierzeń  inwestycyjno-remontowych  na obszarze gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje radnych i zapytania i wolne wnioski sołtysów.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ uchwalenie miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Rozdrażew,
2/ trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rozdrażewie oraz szczegółowych warunków jego    funkcjonowania,
3/ przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rozdrażew na lata 2011 -2016,
4/ zmian w budżecie gminy na 2011r.  
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
8. Zapytania i wolne wnioski.