Galerie

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015

W związku z  koniecznością przeprowadzenia w tym roku wyborów ławników sądowych, Urząd Gminy w Rozdrażewie uprzejmie informuje, że termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję  2012-2015, upływa z dniem 30 czerwca 2011r.

Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) ławnikiem może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończyła 30 lat,
4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą  lub mieszka w miejscu
kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczyła 70 lat,
6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Kandydatów na ławników zgłaszają: prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają wyłącznie związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.06.2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, dostępnej  na stronie internetowej www.ms.gov.pl

Do karty zgłoszonej przez stowarzyszenie, inną organizację społeczna lub zawodową, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do karty zgłoszonej przez grupę 50 obywateli dołącza się listę osób, zwierającą imię, nazwisko,  numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Karta zgłoszenia  (pobierz )
Lista osób zgłaszających (pobierz), które dostępne są rowie w siedzibie Urzędu Gminy Rozdrażew - pokój nr 9.

Do karty zgłoszenia kandydata dołącza się:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (pobierz),
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (pobierz),
4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika
5) dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

Zgłoszenie  należy złożyć w Urzędzie Gminy Rozdrażew pokój nr 9.

Z uwagi na zmianę przepisów powyższe zasady zgłaszania kandydatów obowiązują z dniem 14 czerwca 2011r. Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 72-21-305 wew. 33.