Galerie

Informacja na temat wyprawki szkolnej

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w szkołach na terenie gminy w terminie do dnia   9 września 2011r. można składać wnioski dotyczące dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach III gimnazjum – „Wyprawka Szkolna”. Pomoc finansowa udzielana jest uczniom z rodzin,  w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,  o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy  z dnia 12 marca2004r. o pomocy społecznej   (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.). Obecnie kryterium to stanowi kwotę 351 zł  netto na osobę  w rodzinie. Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmuje się też uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów  z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.