Galerie

Termin i porządek obrad IX sesji Rady Gminy

IX sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się w dniu  29 czerwca 2011r.  o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie. Porządek obrad obejmuje:
1. Przyjęcie protokółu z obrad VIII sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych.
4. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania  budżetu Gminy Rozdrażew za 2010r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej,
2/zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania  narkomanii na obszarze Gminy Rozdrażew na 2011r.
3/zmian w budżecie gminy na 2011r.,
4/zmiany uchwały Nr XXVI/143/2009 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew,
5/ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
6/środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
7/nadania Statutu Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie,
8/zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
9/powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników z obszaru gminy Rozdrażew do Sądu Rejonowego w Krotoszynie i Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. na kadencję 2012-2015,
10/wieloletniego program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2011-2016,
11/ zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rozdrażew.
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.