Galerie

Informacja z obrad IX sesji Rady Gminy

IX sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 29 czerwca 2011r. Głównym punktem obrad czerwcowej sesji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r. Budżet gminy na rok 2010 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew w dniu 29 grudnia 2009 roku. Pierwotnie przewidywał dochody w wysokości 11.588.841zł oraz wydatki w wysokości 13.035.878 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2010 budżet przewidywał dochody w wysokości 13.000.657zł, natomiast wydatki opiewały na kwotę 14.241.739 zł.(więcej)

Rada Gminy po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz  sprawozdania z wykonania budżetu gminy, zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej jednogłośnie udzieliła Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Ponadto podczas sesji Rada Gminy podjęła jedenaście uchwał. Pierwszą z nich zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010r. Uzyskane przychody biblioteki wyniosły 187.310,85 zł (109,1% planu), na co składały się: dotacja z budżetu gminy - 135.457 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej -2.570 zł, nagroda z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego      za udział w konkursie na działania proekologiczne i prokulturowe - 15.000 zł, środki niewykorzystane w 2009r. - 29.400,75 zł oraz pozostałe dochody - 4.883,10 zł. Wydatki w łącznej kwocie 167.395,22 zł (97,5% planu) poniesiono na bieżące utrzymanie, wynagrodzenia, zakup książek, mebli, remont i adaptację pomieszczenia zaplecza filii w Nowej Wsi oraz organizację m.in. przeglądu twórczości artystycznej, wystaw, prelekcji i konkursów.

Podczas sesji dokonano zmian w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011r. Preliminarz wydatków zwiększono łącznie o kwotę 20.710zł, na którą złożyły się środki niewykorzystane w ubiegłym roku (17.480zł) oraz ponadplanowe wpływy z tegorocznych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (3.230zł). Środki te przeznaczono na organizację aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, realizację programów profilaktycznych oraz prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci. Ponadto w związku z brakiem ofert w konkursie dla organizacji pozarządowych przesunięto środki na organizację półkolonii w placówkach szkolnych.

Znowelizowano również budżet gminy na 2011r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 137.393zł. Po stronie dochodowej wprowadzono m. in. pozyskaną dotację z Urzędu Marszałkowskiego (79.500zł na przebudowy dróg gminnych), refundację przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utraconych dochodów za 2010r. (25.397zł), darowiznę (1.403zł), wpłaty za stoiska na Dniach Gminy (3.200zł), Środki te – oprócz przebudowy dróg – przeznaczono na zwiększenie planowanych w budżecie wydatków na: remont kominów w budynkach komunalnych (10.298zł), diet radnych i sołtysów w związku z większą liczbą sesji (13.000zł), zużycie energii podczas Dni Gminy i dożynek (3.200zł), przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (2.000zł), bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w Maciejewie i Rozdrażewku (965zł), prace komisji architektonicznej związane z planem zagospodarowania przestrzennego (600zł). Niewykorzystane środki roku ubiegłego zabezpieczone na dokumentację rekultywacji wysypiska śmieci (który to wydatek – w wyniku porozumienia – pokrył Związek Gmin Górnej Baryczy) przeznaczono na zwiększenie środków na budowę kanalizacji sanitarnej ii deszczowej na osiedlu w Rozdrażewie, w związku z koniecznością usunięcia kolizji sieci kanalizacyjnej z wodociągową (24.600zł). Z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu na remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie zmniejszono o 41.364zł wydatki w części refundowanej ze środków unijnych, natomiast kwotę 20.622zł (stanowiącą oszczędność w części finansowanej przez gminę) rozdysponowano na wykonanie instalacji c.o. oraz na remont pomieszczenia świetlicy w Wolenicach (10.356zł jako uzupełnienie zabezpieczenia wkładu własnego w związku z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego).

W ramach przesunięć po stronie wydatków zabezpieczono środki na m. in.: pokrycie kosztów podziału geodezyjnego i wykupu gruntu w celu poszerzenia drogi gminnej na osiedlu (5.000zł), zwiększenie wydatków na remonty dróg w Wykach i Nowej Wsi (5.200zł i 78.000zł), wymianę nawierzchni placu w podwórzu przy     ul. Rynek 1, której część sfinansuje Telekomunikacja Polska w ramach odtworzenia nawierzchni po wykopach (14.500zł), składkę członkowską w Stowarzyszeniu „Wielkopolska z Wyobraźnią” (13.000zł), położenie wykładziny targett w sali szkolnej w Nowej Wsi (7.000zł).


Trzy kolejne uchwały dotyczyły sfery oświatowej. Rada Gminy zmieniła regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew poprzez podwyższenie limitów dodatku funkcyjnego dla dyrektorów przedszkoli i szkół oraz kierowników filii szkolnych,    a także ustalenie nowych stawek miesięcznego dodatku za wychowawstwo w klasie lub oddziale przedszkolnym (65zł) oraz za pełnienie funkcji opiekuna stażu (30zł). Zmiany wynikały z nałożonego na gminy obowiązku dostosowywania wynagrodzeń nauczycieli do tzw. średnich wynagrodzeń, których poziom określa ustawa - Karta Nauczyciela. Przyjęto nową uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli  korzystających z opieki zdrowotnej  oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Przyjęcie nowej regulacji wynikło z konieczności realizacji wymogu funkcjonowania jednej komisji rozpatrującej wnioski nauczycieli z całej gminy w miejsce dotychczasowych komisji szkolnych. Rada utrzymała dotychczasowe kryteria i tryb przyznawania pomocy. Natomiast wysokość środków finansowych zabezpieczonych na ten cel określa ustawa - na poziomie 0,3% kwoty wynagrodzeń nauczycieli. W związku z obowiązkami rejestracyjnymi nałożonymi na gminy przez nową ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ustalono – w drodze odrębnej uchwały – wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Opłata rejestracyjna uiszczana przez podmioty zamierzające prowadzić tego typu formy opieki nad małymi dziećmi na terenie gminy wynosić będzie 250zł.

Następnie Rada Gminy uchwaliła Statuty Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie. Przyjmując nowe statuty uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji ustaw oraz dodatkowe zadania nałożone na samorządy gminne. Jednocześnie przesunięto do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań związanych z naliczeniem i wypłatą stypendiów szkolnych.  

Kolejną uchwałą Rada powołała trzyosobowy zespół do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądów Rejonowych w Krotoszynie  i w Ostrowie Wlkp. na kadencję 2012-2015 z obszaru gminy Rozdrażew. W skład zespołu weszli: Kierownik USC Regina Wróbel oraz radni Jolanta Adamiak i Wiesław Jankowski. Wyboru ławników Rada Gminy dokona do końca października br.

Ostatnie dwie uchwały dotyczyły gospodarki mieszkaniowej. Z uwagi na upływ pięcioletniego okresu obowiązywania dotychczasowego Programu, Rada Gminy uchwaliła Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rozdrażew na lata 2011-2016. Reguluje on politykę gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w zakresie wielkości i stanu technicznego zasobu, potrzeb i planowanych remontów oraz polityki czynszowej. Program zakłada, że maksymalna stawka czynszu w okresie obowiązywania programu będzie mieścić się w przedziale 0,9 - 1,5% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego ustalanej dla województwa wielkopolskiego i będzie waloryzowana raz w roku. Obecnie maksymalna stawka miesięcznego czynszu w lokalach gminnych wynosi 2,39zł/m2  i podlega obniżeniu z uwagi na zły stan budynku i niższy standard wyposażenia lokalu. W celu złagodzenia skutków podwyżek czynszu dla osób najuboższych Program wprowadza także dwustopniową obniżkę czynszu zależną od osiąganych dochodów. Jednocześnie Program określa plan remontów niezbędnych dla utrzymania budynków i poprawy ich stanu technicznego, przyjmując zasadę, że wszystkie dochody z czynszu przeznaczane będą na bieżące utrzymanie i remonty budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne. Rada wprowadziła również zmiany w obowiązujących zasadach wynajmowania lokali mieszalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rozdrażew. Zmiana polega na podwyższenia progów dochodowych dla osób samotnych i rodzin starających się o mieszkanie komunalne i wynika z faktycznego wzrostu dochodów  w porównaniu z rokiem 2006, kiedy progi te zostały ustalone.

Na zakończenie sesji Rada Gminy przyjęła apel o przyspieszenie realizacji modernizacji drogi krajowej nr K-15 na odcinku Zduny- Krotoszyn - Jarocin, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Krotoszyn – Wolenice – Koźmin Wlkp., argumentując to liczbą wypadków śmiertelnych, jakie miały miejsce w ostatnim czasie z uwagi na zły stan nawierzchni drogi.