Galerie

X sesja Rady Gminy

X sesja Rady Gminy Rozdrażew, odbędzie się w dniu  31 sierpnia 2011r. o godz. 11.00 w świetlicy Gimnazjum Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z obrad IX sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje radnych.
5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
6 Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej przeznaczonej na poszerzenie pasa drogowego ul. Gen. Sikorskiego w Rozdrażewie,
2/ zmiany zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
3/ regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rozdrażew,  
4/ upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniów,
5/ określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku  budżetowego,  
6/ zmian w budżecie gminy na 2011r.
7/ wyboru ławników z obszaru Gminy Rozdrażew na kadencję 2012-2015.
a/ przedstawienie opinii o kandydatach przez Zespół Opiniujący,
b/ powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c/ głosowanie,
d/ podjęcie uchwały o wyborze.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.