Galerie

XI sesja Rady Gminy

XI sesja Rady Gminy Rozdrażew, odbędzie się w dniu  27 października 2011r. o godz. 13.00 w sali Kółka Rolniczego w Rozdrażewie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z obrad X sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje radnych.
5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Rozdrażew za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2011r.
8. Rozpatrzenie sprawy naruszenia przez radnych zakazu działalności z wykorzystaniem mienia komunalnego.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ objęcia udziałów w Spółce  z o.o. pod nazwą „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu,
2/ zmian w budżecie gminy na 2011r.,
3/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2011-2017.
10. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.