Galerie

Informacja z obrad XII sesji Rady Gminy

XII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 15 listopada 2011r. Podczas sesji Rada Gminy rozstrzygnęła sprawę wygaśnięcia mandatów dwóch radnych, którzy w wymaganym przez ustawę terminie trzech miesięcy od ślubowania nie usunęli kolizji prawnej związanej z jednoczesnym wykorzystaniem mienia gminnego w prowadzonej działalności. W konsekwencji Rada po zapoznaniu się z wyjaśnieniami radnych i opinią radcy prawnego podjęła dwie uchwały stwierdzające wygaśnięcie mandatów radnych Rady Gminy Pana Zdzisława Filipiaka - w okręgu wyborczym nr 1 (Chwałki, Rozdrażew) i Pana Dariusza Kolendy w okręgu wyborczym nr 5 (Henryków, Wolenice z przysiółkami Dębowiec i Wygoda) z listy nr 2 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe.
Ostatnią uchwałą Rada dokonała zmian w budżecie gminy na 2011r., zwiększając dochody i wydatki o kwotę 169.308zł. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (163.512zł), realizację w miesiącach listopadzie i grudniu rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej (5.278zł) oraz dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli (518zł). W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.000zł.
W ramach przesunięć dostosowano wydatki do skali aktualnych potrzeb w zakresie bieżącego  utrzymania w działach Oświata i wychowanie, Administracja i Pomoc Społeczna oraz dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zabezpieczonych na poprzedniej sesji środków na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.

Pismo do radcy prawnego (pobierz)

Opinia prawna (pobierz)