Galerie

Termin i porządek obrad XIII sesji Rady Gminy

XIII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 25 listopada 2011r. o godz. 13.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Przyjęcie protokółu z obrad XII sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku  rolnego na 2012r. na obszarze Gminy Rozdrażew,
2/określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Rozdrażew,
3/ ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Rozdrażew,
4/ określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego,
5/ o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów,
6/ ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom z obszaru Gminy Rozdrażew.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Zapytania i wolne wnioski.