Informacja o terminie i porządku obrad XIV sesji

XIV sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 grudnia 2011r. o godz. 12.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie. Porządek obrad

obejmuje  m.in.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
2. Interpelacje radnych oraz wolne wnioski sołtysów.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy Rozdrażew na 2012r.,
2/ przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok,
3/ przystąpienia Gminy Rozdrażew do realizacji projektu systemowego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem  „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew,”
4/ określenia minimalnych wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych na terenie gminy Rozdrażew,
5/ określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Rozdrażew,
6/ zmiany uchwały Nr XXVI/143/2009 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew,
7/ zmian w budżecie gminy na 2011r.
4. Uchwalenie budżetu gminy Rozdrażew na 2011 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2012-2017.
5. Rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy Rozdrażew.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
7. Zapytania i wolne wnioski.