Termin i porządek obrad XV sesji Rady Gminy

XV sesja Rady Gminy Rozdrażew  odbędzie się w dniu  8 lutego 2012r.  o godz. 13.00 w Sali Wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Przyjęcie protokółu z obrad XIV sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew w roku 2011.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś i Budy gmina Rozdrażew”,
2/ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięć pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. Sportowa”,
3/ zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków  pochodzących z  budżetu Unii Europejskiej,
4/ przystąpienia Gminy Rozdrażew do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem  „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew”,
5/ zmian w budżecie gminy na 2012r.,
6/ zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
7. Zapytania i wolne wnioski.