XVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy

W dniu 10 lutego 2012r. o godz. 15.30 w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie odbędzie się XVI nadzwyczajna  sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Proponowany porządek :
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś i Budy gmina Rozdrażew” i zabezpieczeniu jej zobowiązaniem wekslowym,
2/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2012 - 2019.
3. Zamknięcie obrad.