Galerie

Termin i porządek obrad XVII sesji Rady Gminy

XVII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się w dniu 28 lutego 2012r. o godz. 13.00 w Sali Wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad przewiduje :
1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie nowo wybranych radnych.  
3. Przyjęcie protokółów z obrad XV i XVI sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
6. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi za 2011r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmian w budżecie gminy na 2012r.,
2/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki,
3/ wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budowę przepompowni ścieków w miejscowości Nowa Wieś,
4/ przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew oraz planów pracy na 2012 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
10. Zapytania i wolne wnioski.