Galerie

Konsultacja społeczna projektu programu działań

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy w Rozdrażewie pokój nr 7 wyłożony został  do publicznego wglądu projekt Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu  ze źródeł rolniczych

wraz z listą uwag zgłoszonych do niniejszego projektu programu w celu umożliwienia zapoznania się z jego ustaleniami oraz składania uwag i wniosków przez zainteresowanych w szczególności użytkowników gruntów rolnych i wód oraz przedstawicieli  organizacji rolniczych działających na terenie gminy.
Uwagi do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 6 kwietnia 2012r.
Projekt programu działań, formularz uwag i opinii  oraz informacje dotyczące wyników weryfikacji wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych  oraz obszarów szczególnie narażonych dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pod adresem  www.wroclaw.rzgw.gov.pl w zakładce Planowanie w gospodarowaniu wodami - Dyrektywa azotanowa