Galerie

Termin i porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy

XVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się w dniu 4 kwietnia  2012r. o godz. 13.00 w Sali Wiejskiej w Rozdrażewie. Porządek obrad obejmuje

1. Przyjęcie protokółu z obrad XVII sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych i zapytania i wolne wnioski sołtysów.
5. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony  przeciwpożarowej na terenie gminy.
6. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrażew w 2011r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozdrażew,
2/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
3/ zmian w budżecie gminy na 2012r.,
4/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa,
5/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Budy.
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad.