Galerie

Rządowy program pomocy rolnikom

W dniu 3 kwietnia 2012r. Rada Ministrów przyjęła program określający pomoc dla rolników i producentów rolnych poszkodowanych w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011-2012, który  umożliwi częściowe pokrycie strat.

Wszyscy poszkodowani mogą liczyć na udzielenie pomocy na ponowne obsianie powierzchni upraw w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Natomiast ze wsparcia na  odtworzenie produkcji będą mogli, w pełnym zakresie, skorzystać tylko rolnicy ubezpieczający swoje uprawy. Wysokość pomocy na ponowne obsianie to 100zł na każdy hektar powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych plantacji nasiennych. Obszar ten ustalony będzie przez  kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie złożonego przez rolnika wniosku wraz z oświadczeniem o powierzchni upraw wymagających ponownego obsiania, potwierdzonym przez komisję powołaną przez wojewodę  lub kopię protokołu z oszacowania strat. Przy udzielaniu tej pomocy nie ma warunku ubezpieczenia 50% upraw i 30% progu szkód w całym gospodarstwie rolnym. Wnioski o pomoc będzie można składać w biurach  terenowych ARiMR  do dnia 1 czerwca br. Inne formy wsparcia to:
- stosowanie przez Prezesa KRUS pomocy na indywidualny wniosek rolnika w opłacie bieżących składek   na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczeń terminu płatności i rozkładaniu ich na dogodne raty,

- możliwość odraczania i rozkładania na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy   nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, bez stosowania opłat i odsetek za   okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z   tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego przez Prezesa ANR,

- możliwości uzyskania pomocy w opłacaniu bieżących składek w KRUS na ubezpieczenie   emerytalno-rentowe oraz regulowanie zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu   płatności składek i rozkładanie ich na dogodne raty oraz ubieganie się o zmianę   dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia lub umorzenia w całości lub   części bieżących składek, z zachowaniem prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.
Informację przygotowano w oparciu o stronę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowe informacje będziemy przekazywać na bieżąco na stronie gminy www.rozdrazew.pl