Galerie

Termin i porządek obrad XIX sesji Rady Gminy

XIX sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 6 czerwca 2012r. o godz. 11.00 w Sali Wiejskiej w Nowej Wsi.
Porządek obrad obejmuje  m.in.:
1. Przyjęcie protokółu z obrad XVIII sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych i zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania  budżetu Gminy Rozdrażew za 2011r. oraz
udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011r.,
2/ zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania  narkomanii na obszarze Gminy Rozdrażew na 2012r.,
3/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew za lata 2012 - 2019
4/ zmian w budżecie gminy na 2012r.,
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.