Galerie

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

W dniu 26 lipca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rozdrażew. W trakcie sesji Rada przyjęła 4 uchwały związane z dwoma sprawami: skargą na uchwałę Rady z 2000r. oraz zmianami tegorocznego budżetu.

W roku 2000 ówczesna Rada Gminy w związku z rozpoczęciem sanitacji Rozdrażewa przyjęła uchwałę określającą odpłatność za przyłącza kanalizacyjne. Uchwała ustalała udział mieszkańców wsi Rozdrażew w kosztach budowy kolektorów sanitarnych w formie finansowej w wysokości 300zł od jednego przyłącza, a w przypadku instytucji w wys. 3.000zł. Na jej podstawie – w trybie administracyjnym ustalano odpłatność za przyłącza. Wskutek późniejszych zmian przepisów prawnych, w tym przede wszystkim ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, opłaty administracyjne zostały zastąpione przez opłaty – także w wysokości 300zł od przyłącza – ale wnoszone na podstawie deklaracji mieszkańców. Takie rozwiązanie miało zapobiegać wprowadzeniu opłaty adiacenckiej, która może wynosić do 50% kwoty, o jaką wzrasta wartość nieruchomości wskutek przyłączenia do kanalizacji. Opłata adiacencka wiązałaby się z większym kosztem ponoszonym przez mieszkańców, ale znaczną część tych środków pochłonęłyby koszty dwukrotnej wyceny wartości każdej nieruchomości przez rzeczoznawcę,  wymaganej do ustalenia opłaty. Opłatę adiacencką nakłada się bowiem w terminie 3 lat od stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości w oparciu o wycenę wartości tej nieruchomości przed i po podłączeniu. Mimo odstąpienia od nakładania w trybie administracyjnym opłaty za przyłącza, uchwały nie uchylono.

W bieżącym roku prokuratury rejonowe prowadzą akcję kontroli zgodności uchwał samorządów gmin z obecnie obowiązującym prawem, m.in. w zakresie gospodarki wodno- ściekowej. W konsekwencji takiej kontroli Prokurator Rejonowy w Krotoszynie złożył skargę na uchwałę z 28 grudnia 2000r. i wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o stwierdzenie jej nieważności do Rady Gminy. Podczas sesji Rada Gminy podjęła w tym zakresie dwie uchwały: najpierw uchyliła niestosowaną od lat uchwałę z grudnia 2000r., a następnie przekazała sprawę wraz z odpowiedzią do Sądu Administracyjnego.

Kolejną uchwałą Rada Gminy zmieniła tegoroczny budżet. Po stronie dochodowej wprowadzono:
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budowy I etapu kanalizacji w miejscowościach Nowa Wieś – Budy oraz remontu świetlic wiejskich w Grębowie i Nowej Wsi. Przewidywana refundacja części kosztów wyniesie 1.200.000zł za kanalizację i 247.055zł z tytułu remontów świetlic. Środki te przeznaczone zostały na spłatę pożyczek zaciągniętych  w formie wyprzedzającego finansowania inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych,
- dotację z budżetu województwa wielkopolskiego na wyposażenie sali wiejskiej w Rozdrażewie. Uzyskane 10.000zł jest wynikiem udziału gminy w konkursie na wsparcie przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców,
- zwrot niewykorzystanej części składki inwestycyjnej ze Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy – 33.462zł,
- ponadplanowe dochody z różnych źródeł (m.in. dzierżawy za obwody łowieckie, wpływy z sali i za stoiska podczas Dni Gminy,   - 12.135zł.
Środki pochodzące ze zwrotu składki inwestycyjnej oraz ponadplanowych dochodów przeznaczone zostały głownie na:  zwiększenie zakresu przebudowy ulic Parkowej i Witosa (35.184zł), działalność kulturalną i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich  (4.941zł), realizację programu „Indywidualizacji nauczania” w szkołach podstawowych (kwota niewykorzystanej w 2011r.  dotacji z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 2.472zł).

Konsekwencją części zmian w budżecie było przyjęcie ostatniej uchwały  - w sprawie zmiany uchwały ustanawiającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rozdrażew na lata 2012-2019. Uwzględnienie unijnego dofinansowania oraz spłaty pożyczek wpłynęło bowiem na zmianę wyniku finansowego tegorocznego budżetu. Zmianie uległa również wartość inwestycji drogowej na Osiedlu.