Galerie

Wyprawka szkolna dla uczniów

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w szkołach na terenie gminy w terminie do dnia 7 września 2012r. w ramach programu „Wyprawka szkolna” można składać wnioski dotyczące dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych przysługuje uczniom:

1) pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,  o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej   (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz.1362 z z późn. zm.). tj. 351,00zł netto z wyłączeniem uczniów klasy I

2) klas I pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.     z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) tj. 504 zł netto.

3) pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 351 zł na osobę w rodzinie) w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmuje się też uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.