Galerie

Termin i porządek obrad XXI sesji Rady Gminy

XXI sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się w dniu 18 września 2012r. o godz. 10.00 w Sali Wiejskiej w Rozdrażewie.
Porządek obrad obejmuje m.in.: :
1. Przyjęcie protokółów z obrad XIX i XX  sesji.
2. Informację o stanie bezrobocia oraz formach przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Krotoszyńskim  z uwzględnieniem sytuacji na terenie gminy Rozdrażew.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje radnych i zapytania i wolne wnioski sołtysów.
5. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2012r. wraz z informacją  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmian budżetu gminy na 2012r.,
2/ wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budowę przepompowni ścieków w miejscowości Budy,
3/ wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach 746 i 572/23 położonych w obrębie geodezyjnym Rozdrażew,
4/ podziału Gminy Rozdrażew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.