Galerie

Termin i porządek obrad XXII sesji Rady Gminy

XXII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 października 2012r. o godz. 13.00 w Sali Wiejskiej w Rozdrażewie

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Przyjęcie protokółu z obrad XXI sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych i zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Rozdrażew za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Dzielice, Wolenice,
2/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew,
3/ ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Rozdrażew,
4/ ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Rozdrażew,
5/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2012r.
6/ zmian budżetu gminy na 2012r.,
7/ podziału Gminy Rozdrażew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic,  numerów oraz liczby  radnych wybieranych w każdym okręgu,
8/ aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska Gminy Rozdrażew”.
6. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.