Galerie

Termin i porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy

XXII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 14 listopada 2012r. o godz. 11.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie. Porządek obrad obejmuje
1. Przyjęcie protokółu z obrad XXII sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013r.  rok na obszarze gminy Rozdrażew,
2/ określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków:od nieruchomości, rolnego oraz leśnego,
3/ rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,
4/ zmiany uchwały ustanawiającej Wieloletnią Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2019,
5/ zmian budżetu gminy na 2012r.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.