Galerie

Termin i porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy

XXIV sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012r. o godz. 10.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in. :
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
2. Interpelacje radnych oraz wolne wnioski sołtysów.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują  mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
2/ metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
3/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym,
5/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
6/ przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
7/ utworzenia Związku Międzygminnego  „EKO SIÓDEMKA”,
8/ przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”,
9/ przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,
10/ uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy Rozdrażew na 2013r.,
11/ zmian budżetu gminy na 2012r.,
12/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2013 roku,
13/ przystąpienia Gminy Rozdrażew do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem  „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew”.
4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2013-2019.
5. Uchwalenie  budżetu gminy Rozdrażew na 2013 rok.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
7. Zapytania i wolne wnioski.