Galerie

Informacja dla podatników

Informujemy, iż uchwałą nr XXII/122/2012 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew wprowadzono odrębną stawkę dla gruntów zajętych pod wody

oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „Ws”- grunty pod wodami stojącymi nie będącymi jeziorami lub zbiornikami retencyjnymi i zbiornikami elektrowni wodnych oraz dla gruntów pod drogami wewnętrznymi (oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” – drogi) za wyjątkiem nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, która wynosi 0,10 zł za 1m2 powierzchni. Wymienione grunty były wcześniej opodatkowane stawką dla gruntów pozostałych, która w 2013 r. wynosi 0,15 zł za 1 m2
Wobec powyższego, informujemy wszystkich podatników, którzy posiadają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi – „dr” i wody stojące (stawy) –„ Ws”, o konieczności uaktualnienia informacji w sprawie podatku od nieruchomości w celu właściwego wymiaru podatku
od nieruchomości. Wymienione informacje prosimy składać w Urzędzie Gminy, pokój nr 13.