Galerie

Informacja o terminie i porządku obrad XXV sesji Rady Gminy

XXV sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 lutego 2013r. o godz. 13.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
2. Interpelacje radnych oraz wolne wnioski sołtysów.
3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu  zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew w roku 2012.  
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmian budżetu gminy na 2013r.,
2/ przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,
3/ podziału Gminy Rozdrażew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
4/ przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady i planów pracy.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Zapytania i wolne wnioski.