Galerie

Termin i porządek obrad XXVI sesji Rady Gminy

XXVI sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 12 marca 2013r. o godz. 13.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje  m.in.:
1  Interpelacje radnych oraz wolne wnioski sołtysów.
2. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2014 środków  stanowiących fundusz  sołecki,
2/ zmian budżetu gminy na 2013r.,
3/ metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
4/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  zagospodarowania tych odpadów, w zamian  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
7/ przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
4. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.