Galerie

Informacja o regulacjach dotyczących gospodarki odpadami i innych uchwałach przyjętych podczas XXVI sesji Rady Gminy.

XXVI sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 12 marca 2013r. Podczas sesji Rada Gminy przyjęła siedem uchwał. Najważniejsze z nich dotyczyły wdrożenia w naszej gminie nowego systemu gospodarki odpadami, który od 1 lipca 2013r. zacznie obowiązywać w całym kraju.

W jednym z pierwszych punktów obrad Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rozdrażewie za 2012r., przedłożonym przez Przewodniczącą Zespołu p. Monikę Adamiak. Zespół realizuje zadania w zakresie rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie na obszarze gminy. W 2012r. trzykrotnie  została uruchomiona procedura „Niebieskiej Karty”. Powołane Grupy Robocze realizowały zadania przyjętego planu pomocy tym rodzinom. W ramach działalności profilaktycznej zespół propaguje informacje o instytucjach udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie czy miejscach pracy oraz o możliwościach uzyskania wsparcia w środowisku lokalnym. W ub. roku zorganizowany został konkurs plastyczny pt. „Stop przemocy!”, a zwycięskie prace zostały rozplakatowane na terenie gminy.

Podczas sesji Rada Gminy przyjęła siedem uchwał. Najważniejsze z nich dotyczyły wdrożenia w naszej gminie nowego systemu gospodarki odpadami, który od 1 lipca 2013r. zacznie obowiązywać w całym kraju. Jego istota polega na tym, że gminy będą odpowiadać za zbiórkę odpadów od mieszkańców, ich zagospodarowanie, a także – co jest nowością – unieszkodliwianie i uzyskanie określonych poziomów odzysku niektórych rodzajów odpadów. Prowadzenie tej gospodarki ma być finansowane z opłat uiszczanych przez mieszkańców, potocznie nazywanych podatkiem śmieciowym.

Pierwszą uchwałą Rada określiła metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości. Korzystając          z możliwości, jaką dała ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (weszła w życie 5 marca), Rada przyjęła metodę mieszaną. Opłata naliczana będzie od gospodarstwa domowego, zróżnicowana w zależności od liczby mieszkańców tworzących gospodarstwo (stawka wzrasta z każdym dodatkowym mieszkańcem o coraz niższą wartość). Za gospodarstwo domowe uznaje się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych razem i wspólnie się utrzymujących (gdy któraś z osób mieszkających razem utrzymuje się oddzielnie, tworzy osobne gospodarstwo domowe). Zgodnie z wymogiem ustawy przyjęto 2 rodzaje stawek:

- niższe - stosowane gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- wyższe - gdy mieszkańcy posesji nie prowadzą zbiórki selektywnej.

Wysokości stawek określono na następujących poziomach:

Wielkość gospodarstwa - przy zbiórce selektywnej -  przy braku zbiórki selektywnej

gospodarstwo jednoosobowe         – 12zł                            – 18zł

gospodarstwo 2 osobowe               – 22zł                            – 33zł

gospodarstwo 3 osobowe               – 30zł                            – 45zł

gospodarstwo 4 osobowe               – 40zł                            – 60zł

gospodarstwo 5 osobowe               – 48zł                            – 72zł

gospodarstwo 6 osobowe               – 54zł                            – 81zł

gospodarstwo 7 i więcej osobowe  – 60zł                            – 90zł.

Zbiórka selektywna polega na oddzieleniu metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, odpadów zielonych, szkła oraz papieru i tektury, (zbieranych przez mieszkańców w osobnych workach) od pozostałych odpadów komunalnych (tzw. odpadów zmieszanych) – zbieranych, jak obecnie, w pojemnikach.

Podkreślić należy, że ustalane obecnie przez gminy opłaty opierają się na oszacowaniu ilości odpadów oraz kosztów ich zbiórki i zagospodarowania. Należy się więc spodziewać zmian stawek w oparciu o wyniki przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz rzeczywistą ilość odbieranych odpadów.

Odrębną uchwałą określono termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat Opłata uiszczana będzie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od lipca 2013r. Będzie można ją uiszczać przelewem na rachunek bankowy Gminy, gotówką w banku lub w punkcie kasowym Urzędu Gminy Rozdrażew.

Trzecia uchwała określa sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną opłatę. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) zmieszane odpady komunalne – w maksymalnej ilości do 240 litrów miesięcznie na osobę. Do tego celu służyć będą pojemniki, w które posesję zobowiązany jest wyposażyć właściciel (zarządca) nieruchomości,

b) selektywnie zbierane odpady komunalne w nieograniczonej ilości. Do ich zbierania służyć będą worki z folii LDPE lub HDPE w następujących kolorach:
- żółty na tworzywa sztuczne (w tym zgniecione butelki PET), metale i odpady wielomateriałowe (np. opakowania po mleku i sokach),

- niebieski - papier i tektura (makulatura),

- biały – szkło bezbarwne,              - zielony – szkło kolorowe,
- brązowy – odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych (od maja do listopada).
Pierwsze worki dostarczy bezpłatnie Urząd Gminy, kolejne (również bezpłatnie) - firma odbierająca dany rodzaj odpadów.

Powyższe rodzaje odpadów odbierane będą raz w miesiącu, częstszy odbiór odpadów zmieszanych obejmie nieruchomości wielolokalowe (powyżej 7 lokali).

Ponadto nie rzadziej niż raz w roku przeprowadzona zostanie zbiórka objazdowa odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wszystkie odpady zbierane selektywnie, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady elektryczne i elektroniczne, a ponadto powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia (do 10 kg łącznie od mieszkańca rocznie – z wyjątkiem środków ochrony roślin i innych odpadów niebezpiecznych), zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe (do 150 kg od mieszkańca rocznie), zużyte opony (do 6 szt. od jednego mieszkańca rocznie) będzie można nieodpłatnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do czasu jego powstania zbiórka będzie prowadzona przy pomocy mobilnych punktów zbiórki odpadów problemowych (zbiórka objazdowa).

Kolejną uchwałą Rada Gminy określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Deklaracje te – wraz z objaśnieniami dotyczącymi zasad gospodarki odpadami – zostaną przekazane właścicielom wszystkich zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy na początku kwietnia.
Termin złożenia pierwszej deklaracji to 25 kwietnia 2013r. Kolejną deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, w szczególności w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości nowych osób. W deklaracji właściciel nieruchomości określi ilość gospodarstw domowych na terenie nieruchomości i liczebność tych gospodarstw. Poprzez wybór stawki właściciel nieruchomości będzie również deklarował, czy odpady będą zbierane w sposób selektywny, czy też nie. Uchwała określa również dokumenty, jakich będą mogli żądać pracownicy Urzędu Gminy w celu weryfikacji deklaracji ze stanem rzeczywistym. W przypadku niezgodności lub niezłożenia deklaracji opłata zostanie ustalona w trybie administracyjnym.

Ostatnią uchwałą dotyczącą gospodarki odpadami przyjęto regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew. Określa on szczegółowo:

- wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, - rodzaje i minimalną pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów użytku publicznego,

- obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

- obszary i terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji.

Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:  http://bip.rozdrazew.pl/dir/zalacznik/wiadomosc/1778/6_regulamin_xxvi_156_2013.pdf

Nowy system gospodarki odpadami nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, inne punkty handlowe i usługowe, zakłady pracy, szkoły, cmentarze, ogród działkowy). Oznacza to, że właściciele (zarządcy) tych nieruchomości będą zobowiązani do gospodarki odpadami na dotychczasowych zasadach, tzn. posiadać pojemniki o pojemności określonej w regulaminie, posiadać umowę na odbiór śmieci z wybraną przez siebie firmą i na żądanie okazać faktury za odbiór odpadów, dokonany nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Pozostałe uchwały dotyczyły:

- zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2014 środków stanowiących fundusz sołecki. O przeznaczeniu środków poszczególnych sołectw w 2014r. decydować będą zebrania wiejskie, które odbędą się we wrześniu.

- zmian budżetu gminy na rok 2013. Rada wprowadziła ponadplanowe wpływy z wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie (2.600zł) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla tej placówki. W wyniku zmniejszenia  o 13.269zł subwencji oświatowej przekazywanej gminie z budżetu państwa, zmniejszono wydatki osobowe w placówkach oświatowych. Dokonując przesunięć po stronie wydatków zabezpieczono wkład własny gminy na wypłatę stypendiów dla uczniów (3.066zł), dodatkowe środki na utrzymanie świetlic wiejskich (5.000zł) oraz wymianę okien w szkołach  w Rozdrażewie i Dąbrowie (3.100zł).