Galerie

Komunikaty dotyczące gospodarki odpadami

Urząd Gminy przedstawia informacje dotyczące składanych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pojemników na odpady zmieszane oraz wypowiedzenia przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych umowy z firmą dotychczas odbierającą odpady.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Podczas ostatniej sesji Rada Gminy ustaliła wzór  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Deklaracje te – wraz z objaśnieniami dotyczącymi zasad gospodarki odpadami – zostaną przekazane właścicielom wszystkich zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy na początku kwietnia.  Termin złożenia pierwszej deklaracji to 25 kwietnia 2013r. Kolejną deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, w szczególności w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości nowych osób.

W deklaracji właściciel nieruchomości określi ilość gospodarstw domowych na terenie nieruchomości i liczebność tych gospodarstw. Poprzez wybór stawki właściciel nieruchomości będzie również deklarował, czy odpady będą zbierane w sposób selektywny, czy też nie. Uchwała określa również dokumenty, jakich będą mogli żądać pracownicy Urzędu Gminy w celu weryfikacji deklaracji ze stanem rzeczywistym. W przypadku niezgodności lub niezłożenia deklaracji opłata zostanie ustalona w trybie administracyjnym.

Pojemniki na odpady

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz gminnym regulaminem, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia jej w pojemnik na odpady zmieszane. Musi on odpowiadać obowiązującym normom i posiadać pojemność 120 litrów bądź 240 litrów. Przy liczniejszych rodzinach można stosować 2 pojemniki 120l lub kombinację pojemników 120 i 240 litrowych.  W tym celu można nabyć pojemniki o wskazanych pojemnościach od firmy dotychczas odbierającej odpady lub zakupić nowy pojemnik.

 

Wypowiedzenie umowy

Przypominamy o konieczności wypowiedzenia przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych dotychczasowych umów na odbiór odpadów. Wypowiedzenie należy przesłać (najlepiej listem poleconym) do końca marca na adres korespondencyjny firmy wywożącej odpady. Formularz wypowiedzenia dostępny jest na stronie internetowej http://www.eko-skortex.pl/pl/wzory