Galerie

Termin i porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy

XXVII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2013 r. o godz. 1300

w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokółu z obrad XXVI sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje radnych.

5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

6. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie        gminy Rozdrażew w 2012r.

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi za 2012r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków,

2/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2013-2019.

3/ zmian budżetu gminy na 2013r.,

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.