Galerie

Informacja z sesji Rady Gminy

XXVII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 11 kwietnia 2013r. Radni przyjęli sprawozdania z realizacji dwóch gminnych programów w roku 2012 oraz trzy uchwały.

Pierwsze ze sprawozdań dotyczyło realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Środki wydane w ramach programu zamknęły się kwotą 57.989zł  i pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki przeznaczono na następujące działania:
- programy i zajęcia profilaktyczne w szkołach, dofinansowanie wycieczek z programem profilaktycznym – 11.278
- bezpłatne zajęcia korekcyjne z logopedą dla najmłodszych uczniów, kurs nauki pływania dla uczniów klas IV – 18.476zł,
- promocja aktywnego wypoczynku: organizacja półkolonii dla najmłodszych uczniów, festynów rodzinnych i rajdu rowerowego – 17.952zł,
- szkolenia personelu punktów sprzedaży alkoholu, pokrycie kosztów badań, koszt funkcjonowania komisji – razem 2.996zł,
- dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie – 7.287zł.

Natomiast w ramach sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012, radni zapoznani zostali z wynikami konkursów na realizację zadań publicznych w ramach pożytku publicznego.  Dotację z budżetu gminy w 2012r. otrzymały:
- UKS „Doliwa” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym (badminton, tenis stołowy, szachy i warcaby klasyczne)” – 3.000zł,

- Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Rozdrażewie na realizację zadania publicznego pod nazwą  „Sięgajmy gwiazd” – 4.000zł,

- Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś na wsparcie realizacji zadania publicznego

pod nazwą  „Organizacja warsztatów kulinarnych tradycyjnej kuchni wraz z prezentacją ludowych – regionalnych pieśni” -2.110zł,

- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Prezentacja tradycyjnych potraw wigilijnych oraz obrzędowości ludowej podczas Magii Tradycyjnej Wieczerzy Wigilijnej w dniu 9 grudnia 2012 r.” -  2.500zł,

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Krotoszynie na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Warsztaty muzyczne” (1.300zł) oraz wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Uniwersytet III Wieku” (2.500zł) – oba zadania realizowane były w Rozdrażewie,

- Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rozdrażewie na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Zorganizowanie wystawy pamiątek historycznych dokumentujących dzieje Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Rozdrażewie połączone z organizacją konkursów strzeleckich” – 1.590zł

W sprawozdaniu omówione zostały również pozostały formy współpracy:

- wspólna organizacja imprez i realizacja inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,

- udostępnianie organizacjom pomieszczeń lub terenów będących w posiadaniu Gminy,

- przekazywanie na stronie internetowej gminy informacji o realizacji zadań publicznych, możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł finansowania (środków unijnych, fundacji i funduszy celowych), inicjatywach i działaniach organizacji.

 

Podczas sesji Rada przyjęła 3 uchwały.  Pierwszą uchwałą Rada zaakceptowała skorygowane propozycje taryf za dostarczanie wody przedłożone przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych oraz Kółko Rolnicze w Rozdrażewie, określające nowe ceny za dostarczenie 1m3 wody  na poziomie 2,59zł. Rada zaakceptowała również złożoną przez Wójta Gminy propozycję utrzymania taryf na zrzut ścieków na dotychczasowych poziomach: 4,00 zł za 1m³ dla gospodarstw domowych, szkół i przedszkoli (także za ścieki dowożone od tej kategorii odbiorców) oraz 4,50zł za 1m³ dla pozostałych podmiotów. Do powyższych cen należy doliczyć stawkę podatku VAT w wysokości 8%. Nowe taryfy zaczną obowiązywać od 1 maja 2013r.

Drugą uchwałą Rada Gminy dokonała nowelizacji tegorocznego budżetu gminy. Do budżetu wprowadzono pozyskaną przez Urząd Gminy dotację z budżetu województwa na przebudowę dróg gminnych w Rozdrażewie i Nowej Wsi (razem 162.000zł) oraz dofinansowanie z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na wyjazd grupy uczniów  ZSP Rozdrażew na Litwę w ramach projektu „Do tych pól malowanych zbożem rozmaitym…” przygotowanego przez nauczycieli tej placówki (23.295zł).  W wyniku przesunięć wydatków budżetowych oraz wprowadzenia wolnych środków z roku 2012 zabezpieczono środki na:  zakup samochodu dostawczego dla potrzeb gospodarki komunalnej (40.500), adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Rynek 1 (21.500zł), dokumentację w zakresie uzupełnienia sieci oświetlenia ulicznego (7.000zł) oraz zwiększono środki zabezpieczone na: przebudowę drogi w Rozdrażewie (o 50.000zł), przebudowę przepustu w ciągu drogi gminnej w Trzemesznie (o 15.000zł) oraz na bieżące utrzymanie i remonty dróg (dodatkowe 35.000zł). Ponadto dokonano zmniejszenia planowanych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami do prognozowanego poziomu, ustalonego w oparciu o uchwalone stawki opłaty.

Dokonano również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2019. Podstawę nowelizacji stanowiły zmiany dochodów i wydatków tegorocznego budżetu, określenie przez Ministra Finansów wzorów i zawartości tabel stanowiących załączniki prognozy oraz przeniesienie dwóch przyszłorocznych inwestycji z wykazu przedsięwzięć realizowanych własnymi środkami do wykazu przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Wiąże się to z podpisaniem umów na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich remontu świetlicy w Dąbrowie i zagospodarowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie.